Дорогі покупці!
З 2 липня 2023 року Хлібна знаходитиметься у тимчасовій “відпустці”. Наші магазини та ярмарки не працюватимуть.
Та ми обов'язково повернемось!
Слідкуйте за дописами на наших сторінках в Інстаграмі на та Фейсбуці, де ми повідомимо про дату наступного відкриття.
До нових зустрічей!

Договiр публiчної оферти


За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, i будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публiчної оферти - Покупець, з iншого боку, далi разом - Сторони, уклали даний Договiр публiчної оферти (далi — Договiр), адресований необмеженому колу осiб, який є офiцiйною публiчною пропозицiєю Продавця укласти з Покупцями договiр купiвлi-продажу Товарiв, фотографiї яких розмiщенi у вiдповiдному роздiлi Веб-сайту https://hlibna.com.

Продавцi, що мають намiр здiйснювати продаж Товарiв за допомогою Веб-сайту https://hlibna.com та Покупцi при придбаннi Товарiв, зображення яких розмiщенi на вiдповiдних сторiнках Веб-сайту https://hlibna.com, приймають умови цього Договору про нижченаведене.


ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Договiрнi вiдносини мiж Продавцем i Покупцем оформляються у виглядi Договору публiчної оферти. Натискання на сторiнцi Веб-сайту https://hlibna.com у вiдповiдному роздiлi кнопки “ЗАМОВИТИ”, означає, що Покупець, незалежно вiд статусу (фiзична особа, юридична особа, фiзична особа — пiдприємець), згiдно чинного мiжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публiчної оферти, якi вказанi нижче.

1.2. Договiр публiчної оферти є публiчним, тобто вiдповiдно до статей 633, 641 Цивiльного кодексу України його умови однаковi для всiх Покупцiв незалежно вiд статусу (фiзична особа, юридична особа, фiзична особа — пiдприємець). При повнiй згодi з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, вiдповiдальностi за недобросовiсне Замовлення i за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договiр набуває чинностi з моменту натискання на кнопку “ЗАМОВИТИ”, яким Покупець надає згоду здiйснити покупку наявного у Продавця Товару та дiє до моменту отримання Покупцем Товару вiд Продавця i повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договiрних правовiдносин за Договором Сторони обирають та, в разi необхiдностi, застосовують українське законодавство. Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що встановленi українським законодавством, то застосовуються правила мiжнародного договору.


ТЕРМIНИ I ВИЗНАЧЕННЯ


«Договiр публiчної оферти» - публiчний договiр, зразок якого розмiщений на Веб-сайтi https://hlibna.com, i застосування якого є обов’язковим для всiх Продавцiв, що мiстить пропозицiю Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розмiщено на Веб-сайтi https://hlibna.com, спрямовану невизначеному колу осiб, у тому числi Покупцям.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозицiї Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розмiщено на Веб-сайтi https://hlibna.com, шляхом додавання його у вiртуальний кошик та вiдправлення Замовлення.

«Товар» - предмет торгiвлi (вирiб, модель, аксесуар, комплектуючi та супровiднi предмети, будь-якi iншi предмети торгiвлi), щодо придбання якого на Веб-сайтi https://hlibna.com розмiщена пропозицiя Продавця.

«Покупець» - будь-яка дiєздатна фiзична, юридична особа, фiзична особа-пiдприємець, згiдно чинного українського законодавства, що вiдвiдали Веб-сайт https://hlibna.com та мають намiр придбати той чи iнший Товар.

«Продавець» - будь-яка дiєздатна фiзична, юридична особа, фiзична особа-пiдприємець, згiдно чинного мiжнародного та українського законодавства, якi є власниками чи розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://hlibna.com мають намiр його продати.

«Замовлення» - належно оформлена та розмiщена на Веб-сайтi https://hlibna.com заявка Покупця на купiвлю Товарiв, що адресується Продавцю.

«Законодавство» - встановленi українським або мiжнародним законодавством норми для регулювання договiрних правовiдносин за Договором.

«Iстотний недолiк Товару» – недолiк, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару вiдповiдно до його цiльового призначення, виник з вини виробника (Продавця), пiсля його усунення проявляється знову з незалежних вiд споживача причин.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основi Замовлення, оформленого Покупцем на вiдповiднiй сторiнцi Веб-сайту https://hlibna.com, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар i сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває пiд арештом, а також на нього вiдсутнi будь-якi права третiх осiб.

3.3. Продавець та Покупець пiдтверджують, що чинний Договiр не є фiктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною пiд впливом тиску чи обману.

3.4. Продавець пiдтверджує, що має всi необхiднi дозволи на здiйснення господарської дiяльностi, якi регулюють сферу правовiдносин, що виникають та дiють в процесi виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалiзацiю товару без будь-яких обмежень, у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства України, та зобов’язується нести вiдповiдальнiсть у випадку порушення прав Покупця в процесi виконання цього Договору та реалiзацiї Товару.


ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ


4.1. Продавець зобов’язаний:

виконувати умови даного Договору;

виконувати замовлення Покупця в разi надходження оплати вiд Покупця;

передати Покупцю Товар згiдно з вибраним зразком на вiдповiднiй сторiнцi Веб-сайту https://hlibna.com, оформленим Замовленням i умовами даного Договору;

перевiрити якiснi i кiлькiснi характеристики Товару пiд час його пакування на складi;

повiдомити покупця про можливу додаткову комiсiю при оплатi європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом iнформування в даному договорi.

4.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

Суб'єкт господарювання з числа осiб, що пропонують до придбання на Веб-сайтi https://hlibna.com Товар за єдиними погодженими правилами, викладеними в даному договорi публiчної оферти.*


ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ


5.1. Покупець зобов’язаний:

своєчасно оплатити i отримати замовлення на умовах цього Договору;

ознайомитись з iнформацiєю про Товар, яка розмiщена на Веб-сайтi https://hlibna.com

при отриманнi Товару у особи, що здiйснила його доставку, впевнитися у цiлiсностi та комплектностi Товару шляхом огляду вмiсту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектацiї Товару – зафiксувати їх в актi, який разом iз Покупцем повинна пiдписати особа, яка здiйснила його доставку Покупцевi.

5.2. Покупець має право:

оформити замовлення на вiдповiднiй сторiнцi Веб-сайту https://hlibna.com;

вимагати вiд Продавця виконання умов цього Договору;

на iнформування про можливу додаткову комiсiю при оплатi європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


6.1. Покупець самостiйно оформлює Замовлення на вiдповiднiй сторiнцi Веб-сайту https://hlibna.com шляхом додавання Товарiв у вiртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “У кошик!”, або зробивши замовлення по електроннiй поштi, чи за номером телефону, вказаному в роздiлi контактiв Веб-сайту https://hlibna.com.

6.2. Строк формування Замовлення до 2 робочих днiв з моменту його оформлення. В разi, якщо Замовлення вiдправлено у вихiдний або святковий день, строк формування починається з першого пiсля вихiдного робочого дня.


ЦIНА ДОГОВОРУ I ПОРЯДОК ОПЛАТИ


7.1. Цiна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на вiдповiднiй сторiнцi Веб-сайту https://hlibna.com. Цiна Договору визначається шляхом додавання цiн всiх обраних Товарiв помiщених у вiртуальний кошик та цiни доставки, яка визначається в залежностi вiд способу доставки вiдповiдно до умов роздiлу 8 цього Договору.

7.2. Вартiсть Замовлення може змiнюватись в залежностi вiд цiни, кiлькостi чи номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) за допомогою банкiвського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Iнтернет-банкiнгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днiв з дати отримання рахунку в розмiрi 100% передплати).

2) накладним платежем при отриманнi Замовлення в представництвi служби доставки на територiї України чи на територiї iншої країни вiдповiдно до мiсця здiйснення замовлення Товару.

3) Кредитною карткою наступного типу:

Visa

Visa Electron

Mastercard

Mastercard Electronic

Maestro

4) будь-яким iншим способом за домовленiстю з Продавцем.

Примiтка. При оплатi Покупцем замовлення платiжною карткою можливо стягування додаткової комiсiї емiтентом цiєї картки, зокрема при оплатi Покупцем замовлення платiжною карткою можливо стягування додаткової комiсiї при оплатi Покупцем європейських замовлень емiтентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканнi на сторiнцi Веб-сайту https://hlibna.com у вiдповiдному роздiлi кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець повiдомив Покупця про можливiсть стягнення додаткової комiсiї при оплатi Покупцем європейських замовлень, емiтентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ


8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на вiдповiднiй сторiнцi Веб-сайту https://hlibna.com.

8.2. При доставцi Товарiв в iншi мiста України чи на територiї iншої країни, що виконується iншими Службами доставки (далi Компанiями-перевiзниками) Покупець у повному обсязi i беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажiв цими Компанiями-перевiзниками.

8.3. Факт отримання Товару та вiдсутнiсть претензiй до якостi Товару, який доставляється Компанiями-перевiзниками, Покупець пiдтверджує власним розписом у товаро-транспортнiй накладнiй, декларацiї Компанiї-перевiзника, або у видатковiй накладнiй при отриманнi Товару. Зi свого боку, Продавець гарантує вiдвантаження Товару Компанiї-перевiзнику у кiлькостi, зазначенiй i оплаченiй Покупцем, в комплектностi згiдно специфiкацiї цього Товару i в належному (робочому) станi i якостi.

8.4. У разi вiдсутностi Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявцi або вiдмови Покупця вiд отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставцi кур´єром Компанiї-перевiзника, Товар повертається в торговий центр вiдвантаження. Оплата за послуги Компанiї-перевiзника вираховується iз суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцевi на пiдставi його листа, вiдправленого на e-mail: info@hlibna.com iз зазначенням розрахункового рахунку, на який повиннi бути повернутi грошовi кошти.

Всi питання, що виникли в процесi оплати i отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в роздiлi Контакти.


УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ


9.1. Вiдповiдно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачiв», Покупець має право на обмiн Товару належної якостi протягом чотирнадцяти днiв, не рахуючи дня купiвлi, якщо тривалiший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмiн Товару iз врахуванням положень законодавства про пiдстави та перелiк Товарiв, що не пiдлягають обмiну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намiр повернути Товар, таке повернення здiйснюється вiдповiдно до роздiлу Сайту «Повернення» з урахуванням правил та умов перевiзника або кур’єра, якi дiють на територiї України чи на територiї iншої країни вiдповiдно до мiсця здiйснення отримання Товару.

9.3. У випадку наявностi хоча б одного з перерахованих недолiкiв, Покупець зобов’язаний зафiксувати його у складеному актi довiльної форми. Акт повинен бути пiдписаний Покупцем та особою, що здiйснила доставку Товару або Продавця. При можливостi недолiки повиннi бути зафiксованi засобами фото- або вiдеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повiдомити менеджера (представника Продавця вiдповiдального за оформлення замовлення на Товар) про виявленi недолiки та домовитися про замiну Товару, заповнивши при цьому рекламацiйну форму на повернення Товару на сайтi https://hlibna.com.

9.4. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному станi – без будь-яких механiчних пошкоджень та у повнiй комплектностi.


ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН ТА ВИРIШЕННЯ СПОРIВ


10.1. Сторони вiдповiдають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором i, чинним мiжнародним та українським законодавством.

10.2. У разi виникнення спорiв, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорiв щодо стягнення заборгованостi з Покупця, Сторони зобов'язуються вирiшувати їх шляхом переговорiв з дотриманням претензiйного порядку. Термiн розгляду претензiї — 7 (сiм) календарних днiв вiд дати її отримання. По спорах у зв'язку iз стягненням заборгованостi з Покупця дотримання претензiйного порядку не потрiбно.

10.3. Усi спори, розбiжностi або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числi що стосуються його виконання, порушення, припинення або недiйсностi, пiдлягають вирiшенню у вiдповiдному судi згiдно мiжнародного та українського матерiального i процесуального права.


ФОРС-МАЖОРНI ОБСТАВИНИ


11.1. Сторони не несуть вiдповiдальностi за невиконання будь-якого зi своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплатi, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подiями або обставинами, дiйсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали пiсля укладення цього Договору, що носять непередбачений i невiдворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природнi катаклiзми, страйки, пожежi, повенi, вибухи, обмерзання, вiйни (як оголошенi, так i неоголошенi), заколоти, загибель товару, затримки перевiзникiв, викликанi аварiями або несприятливими погодними умовами, небезпеки i випадковостi на морi, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподiлу, прiоритети, офiцiйнi вимоги, квоти i цiновий контроль), якщо цi обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно iнформувати iншу Сторону в письмовому виглядi про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днiв надати iншiй Сторонi пiдтвердження форс-мажорних обставин. Таким пiдтвердженням буде довiдка, сертифiкат або iнший вiдповiдний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за мiсцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрiбен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термiн, протягом якого було вiдкладено виконання через перерахованих обставин.

11.4. Якщо через дiю обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває бiльше трьох мiсяцiв, кожна iз Сторiн має право розiрвати цей Договiр в односторонньому порядку, письмово повiдомивши про це iншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслiдок форс-мажорних обставин Сторони здiйснюють остаточнi взаєморозрахунки.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслiдок форс-мажорних обставин Сторони здiйснюють остаточнi взаєморозрахунки.


IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ


12.1. Iнформацiя, що надається Покупцем є конфiденцiйною. Iнформацiя про Покупця використовується виключно в цiлях виконання його Замовлення (вiдправлення повiдомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повiдомлень i т.д.).

12.2. Власним акцептування Договору або реєстрацiєю на Веб-сайтi https://hlibna.com (заповнення реєстрацiйної анкети) Покупець добровiльно надає згоду на збiр та обробку власних персональних даних з наступною метою: данi, що стають вiдомi використовуватимуться в комерцiйних цiлях, в тому числi для обробки замовлень на придбання товарiв, отримання iнформацiї про замовлення, надсилання телекомунiкацiйними засобами зв’язку (електронною поштою, мобiльним зв’язком) рекламних та спецiальних пропозицiй, iнформацiї про акцiї, розiграшi або будь-якої iншої iнформацiї про дiяльнiсть Веб-сайту https://hlibna.com.

Для цiлей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повiдомлення та матерiали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також вiдправлятися sms-повiдомлення, здiйснюватися дзвiнки на вказаний в анкетi телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здiйснювати обробку його персональних даних, у тому числi: помiщати персональнi данi в бази даних (без додаткового повiдомлення про це), здiйснювати довiчне зберiгання даних, їх накопичення, оновлення, змiну (у мiру необхiдностi). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних вiд несанкцiонованого доступу третiх осiб, не поширювати i не передавати данi будь-якiй третiй сторонi (крiм передачi даних пов'язаним особам, комерцiйним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здiйснення безпосередньої обробки даних для зазначених цiлей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про вiдмову вiд отримання рекламних матерiалiв, надiславши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе вiдповiдальнiсть за змiст i правдивiсть iнформацiї, що надається Покупцем при оформленнi замовлення. Покупець несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вказаної при оформленнi замовлення iнформацiї.

tY98rb5A-Q30zyOV6tNN2CBA8itJWfqpACJFUbR9isT46TnI6SezP7-tVaPSvReQcHWAeGRrkMY4Sx0bhwvwiA==